globetrekker.nl

Een site vol reiservaringen.

Het doel van globetrekker.nl is om reiservaringen te delen. Hiermee andere reizigers voor te bereiden op hun reis. Ook kunnen (wereld)reizigers nagenieten van hun eigen reis door het bekijken van beeldmateriaal of door het lezen van talrijke reisverslagen die Globetrekker bevat.

Postversa heeft globetrekker.nl helemaal opnieuw opgebouwd. De oude site was aan vervanging toe.

Deze kon een moderne look gebruiken en werkte niet goed op mobiele apparaten. Het grootste probleem was echter het beheer van de oude site. Dit was zeer arbeidsintensief. Het opnemen van een nieuw land kostte voorheen dagen vol handwerk.

De oude site van globetrekker.nl

De nieuwe site werkt nu ook goed op mobiele apparaten.

De inmiddels duizenden weblinks kunnen gemakkelijk vanuit één plek worden beheerd, en kunnen zelfs automatisch op geldigheid worden getoetst.

Globetrekker staat vol met foto’s en video’s. Waar de oude site altijd “vol” was is de opslag van dit beeldmateriaal nu kosteloos ondergebracht bij Google. Via Globetrekker.nl is alles wel goed te bekijken natuurlijk!

Neem eens een kijkje op globetrekker.nl, dat mag ook als je geen wereldreiziger bent ;-).